Persondatapolitik

Vores oplysninger
Sesam Partners I/S
CVR.: 35824421
Hvidørevej 37, 2930 Klampenborg
Tlf. +45 40 10 10 59
caa@sesampartners.dk

Beskyttelse af dine personlige oplysninger
Vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger seriøst og ønsker derfor at skabe en åbenhed og transparens omkring, hvordan vi indsamler, opbevarer og behandler dine personoplysninger. Derfor har vi udarbejdet denne persondatapolitik for, hvordan dine personoplysninger behandles og beskyttes.

Formål med behandlingen
Vores formål med indsamlingen af personoplysninger er at kunne kommunikere, opnå og løse opgaver for vores kunder, herunder fakturering.

Oplysninger, vi indsamler
Vi indsamler følgende oplysninger:
Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer.

Dataansvarlige
Det er virksomhedens dataansvarlige, der har ansvaret for, at dine personoplysninger bliver behandlet i henhold til gældende lovgivning vedrørende persondata. Vores dataansvarlige er:

Christian Aarosin
caa@sesampartners.dk

Hvordan indsamler vi dine personoplysninger?
Vi indsamler dine personoplysninger, når du kontakter os personligt, telefonisk eller afgiver personlige oplysninger i e-mail eller via formular på vores hjemmeside www.sesampartners.dk

Når du henvender dig til os, afgiver du samtykke til, at vi må bruge de personlige oplysninger, som du afgiver. Du kan når som helst trække dette samtykke tilbage. Enten ved en skriftlig eller personlig henvendelse, eller via vores hjemmeside.

Hvordan opbevarer vi dine personoplysninger?
Dine personoplysninger lagres kun digitalt og elektronisk under kontrollerede forhold hos vores datasamarbejdspartnere som er anerkendte og som overholder alle forskrifter.

Dine oplysninger lagres inden for EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde), men kan også overføres og anvendes i et land uden for EØS. Alle overførsler af dine personoplysninger udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning. Overførsler til lande uden for EØS sker altid under sikring af de fornødne overførselsgarantier. Dette vil være tilfældet i forhold til f. eks. Google (herunder Gmail), og Microsoft (herunder OneDrive), som er lokaliseret i USA.

Hvem har adgang til dine personoplysninger?
Dine personoplysninger bliver delt med medarbejdere hos Sesam Partners, som har brug for at se dine oplysninger med henblik på udførelse af deres arbejdsopgaver. Dine personoplysninger bliver ikke delt med flere medarbejdere, end hvad der er nødvendigt for at kunne levere den aftalte service.

Dine personoplysninger kan blive delt med relevante myndigheder eller parter på en opgave. Dette sker med dit samtykke. Sesam Partners udleverer aldrig dine personoplysninger til tredjemand med henblik på markedsføring uden for vores egen virksomhed.

Dine personoplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandlinger dine oplysninger på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til bl.a. teknisk drift. Disse samarbejdspartnere er vores databehandlere og handler kun efter vores instruks, de må således ikke benytte oplysninger til andet formål end at behandle oplysningerne på vores vegne. De er underlagt fortrolighed omkring oplysningerne, og vi indgår skriftlige databehandleraftaler med dem alle.

Vi benytter databehandlere, der er etableret i USA, herunder f.eks. Google. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jf. persondataforordningens artikel 45. Såfremt vi benytter andre databehandlere etableret uden for EU end de nævnte, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier.

Dine rettigheder som registreret
Som registreret, det vil sige en person, vi har registreret personoplysninger omkring, har du en række rettigheder.

Ret til indsigt
Du har ret til at anmode om indsigt i hvilke personoplysninger, vi behandler om dig, samt oplysninger omkring den eller de behandlinger, vi foretager.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at anmode om at få urigtige oplysninger om dig rettet, samt ret til at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger (ajourføring).

Ret til sletning
Du har til enhver til ret til at få dine personoplysninger slettet, undtagen i en række nærmere angivne situationer:
• Hvis behandlingen er nødvendig for at udøve vores ret til ytrings- og informationsfrihed
• Hvis vores fortsatte behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse
• Hvis vores fortsatte behandling er nødvendig af hensyn til arkivformål i samfundets interesse eller videnskabelige eller historiske forsknings- eller statistiske formål
• Hvis vores fortsatte behandling er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares

Ret til begrænsning af behandling
Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger i følgende tilfælde:
• Du bestrider rigtigheden af personoplysningerne
• Hvis vi behandler oplysningerne ulovligt, og du modsætter dig sletning af oplysningerne
• Hvis vi ikke længere har brug for personoplysningerne til behandling, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares
• Du har gjort indsigelse mod behandlingen

Ret til dataportabilitet
Du har ret til at få sendt en kopi af de personoplysninger, du har givet os, på en struktureret og almindelig måde samt i et maskinlæsbart format til enten dig eller en anden dataansvarlig, såfremt vores behandling af dine oplysninger foretages automatisk og er baseret på samtykke eller er nødvendig for at opfylde en kontrakt.

Ret til indsigelse
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger, såfremt vi behandler personoplysninger på et af følgende grundlag:
• Behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesser eller henhører under offentlig myndighedsudøvelse
• Behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge legitime interesser
Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering
Du har ret til ikke at blive underlagt en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig.

Hvordan udøver du dine rettigheder?
Du kan anmode om udnyttelse af en eller flere af ovenstående rettigheder ved at henvende dig til caa@sesampartners.dk. Vi behandler din anmodning uden unødig forsinkelse og senest en måned efter modtagelsen.

Gyldigt retsgrundlag for behandlingen
Vores behandling af dine personoplysninger sker med hjemmel i persondataforordningens § 6, litra a vedrørende samtykke, § 6, litra b vedrørende kontrakt, § 6, litra c vedrørende overholdelse af retslig forpligtigelse, § 6, litra d vedrørende beskyttelse af vitale interesser, § 6, litra e vedrørende opgave i samfundets interesse.

Sesam Partners indhenter altid et gyldigt samtykke for, at vi kan indsamle, opbevare og behandle dine personoplysninger, eller at vi behandler dem på baggrund af en kontrakt mellem os og en klient.

Sletning af dine oplysninger
Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har brug for dem og senest 10 år efter, du sidst har handlet hos os. Oplysninger kan gemmes i længere tid, såfremt vi har et legitimt behov for dem, f.eks. hvis det er nødvendigt for, at vi kan opfylde et lovkrav.

Klagemulighed
Hvis du mener, at vi behandler dine personoplysninger på en ukorrekt eller ulovlig måde, kan du kontakte vores dataansvarlige. Vi gør altid vores bedste for, at du føler dig tryg ved at overlade dine personoplysninger til os. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet.

Ændringer
Der kan løbende være behov for, at vi opdaterer vores persondatapolitik. Du vil altid kunne finde vores nyeste udgave på hjemmesiden.

Sikkerhed
Vi sørger for løbende at gennemføre passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.